5 چیزهایی که خانه را به نظر ارزان می کنند

اشتباهات تزئینات معمولی که ارزان تر نگاه یک خانه می شود

فقط به این دلیل که شما ارزان هستید (و هیچ چیز اشتباهی با آن نیست)، به این معنی نیست که خانه شما باید آن را نگاه کند. متأسفانه، در تلاش برای تزئین خانه در بودجه فوق العاده، اغلب به برخی از گزینه های تزئیناتی که به نظر ارزان می آیند، شکار می شوند. این آیتم ها یا عناصر خانه را افزایش نمی دهند بلکه به زیبایی و جریان اشیاء و اطراف آن منحرف می شود.

هرچه بودجه شما ممکن است، هدف در تزئینات خانه این است که زیبایی و ارزش را به یک فضای اضافه کنید - و برای انجام این کار هزینه زیادی ندارد. برای حفظ خانه خود را از نگاه ارزان، حتی اگر این است، اجتناب از این پنج خطای بزرگ تزئینات .