چگونه یک حزب بازگشت به مدرسه برای کودکان را بیاوریم

در انتهای هر سال تحصیلی، معمولا از شروع تابستان بسیار زیاد است. مدارس دارای کارناوال هستند. خانواده ها پیک نیک و احزاب استخر را پرتاب می کنند. این یک جشن بزرگ است.

با برنامه ریزی کمی، پایان تابستان و شروع سال تحصیلی می تواند به همان اندازه سرگرم کننده باشد. در اینجا چند ایده برای پرتاب یک بازی برگشت به مدرسه وجود دارد که به بچه ها کمک می کند تا سال آینده را خوشحال کنند. شما حتی ممکن است یکی از این پیشنهادات را به یک سنت خانوادگی تبدیل کنید که سالها بعد تکرار می شود.