به من کمک کنید اکنون خانه من را سازمان دهی کن

5 استراتژی برای کمک به سازماندهی خانه شما

بسیاری از افراد با نگرانی مشابه به این سایت می آیند: به من کمک کنید! و منابع زیادی وجود دارد، نحوه هدایت و پیشنهادات محصول در تقریبا هر صفحه سایت وجود دارد.

یادگیری تکنیک های مختلف ارزشمند است، اما بخش دیگری از سازماندهی، در راستای تعهد در زندگی، در راستای ذهن قرار دارد . در اینجا من افکار خودم را درباره زندگی یک زندگی سازمان یافته تر با نوشتن درباره آنچه که بیش از هر زمان دیگری آموخته ام در مورد موضوعات سازمان، بهره وری و مدیریت زمان، و نحوه اعمال آنها به زندگی ام را به اشتراک می گذارم.